Menu
 
Over Connect AV

Algemene Leveringsvoorwaarden

(22 artikelen)

Connect AV B.V. (hierna te noemen Connect)

Gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 54233151

A. ALGEMEEN

artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie daarvan tussen Connect en een wederpartij, waarbij Connect als verkoper dan wel installateur optreedt.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘het werk’: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.

3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

artikel 2. Offertes

1. De door Connect gemaakte offertes en aanbieding, zowel schriftelijk als mondeling, zijn geheel vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen.

2. De bevestiging/factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Van de hierin vermelde afspraken omtrent aantal en soort apparatuur, en de dienstverlening kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

artikel 3. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn de door Connect vermelde prijzen exclusief omzetbelasting (B.T.W.), vervoer-, montage-, installatie- en implementatiekosten.

2. De door Connect opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Connect bevoegd de bij acceptatie overeengekomen prijs te wijzigen als is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden.

3. Indien deze prijswijziging meer dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen bedragen, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

artikel 4. Betaling

1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering en/of levering van de overeengekomen dienst, tenzij anders wordt overeengekomen. In dat geval dient de betaling te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Indien wederpartij enig door hem  verschuldigd bedrag niet stipt betaald is hij, zonder dat enig ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Connect van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven. In dat geval is wederpartij, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van Euro 50,- (vijftig euro), exclusief omzetbelasting.

  1. OVEREENKOMSTEN TER ZAKE KOOP/VERKOOP

artikel 5. Levering/levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op de vestiging van Connect te Nieuw Lekkerland.

2. Ook indien is overeengekomen dat Connect de zaken op een door wederpartij gewenste locatie aflevert, geschiedt het transport  vanaf het moment dat de zaken het magazijn van Connect verlaten voor rekening en risico van wederpartij.

3. Bij overschrijding van de levertijd na schriftelijke ingebrekestelling, anders dan door overmacht, zal Connect een redelijk termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Connect geleverde zaken blijven eigendom van Connect totdat wederpartij alle (financiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Connect is nagekomen. Hieronder wordt ook verstaan eventuele kosten van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten. (zie verder artikel 4)

2. Wederpartij mag voordien de geleverde zaken niet verkopen, verhuren, in ruil of pand geven, of op enig andere wijze buiten zijn bedrijf in Nederland brengen, tenzij uitdrukkelijk met Connect het tegendeel is overeengekomen, niettegenstaande dat de geleverde zaken voor rekening en risico van wederpartij zijn.

3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen, is Connect gerechtigd reeds geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is weg te halen.

4. Zolang de zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud in eigendom van Connect zijn gebleven, is Connect gerechtigd zichzelf over de behoudende toestand van de zaken te overtuigen. De wederpartij machtigt Connect onherroepelijk de plaats te betreden waar de apparatuur zich bevindt

artikel  7. Reclamaties

1. Reclames kunnen uitsluitend schriftelijk bij Connect worden ingediend tot acht dagen na levering.

2. In geval van verborgen (niet zichtbare) gebreken, die ook bij het uittesten redelijkerwijs niet opgemerkt konden worden, is reclame mogelijk tot een maand na levering. Ook in dit geval dient binnen acht dagen na constatering schriftelijk te worden gereclameerd.

artikel 8. Garantie

1. Connect geeft twaalf maanden garantie op de door haar geleverde apparatuur en installatie. Indien het geleverde binnen deze periode niet blijkt te voldoen volgens de normaal daaraan te stellen eisen, zal Connect na eigen beoordeling tot herstel dan wel vervanging zonder berekening van kosten overgaan.

2. Garantie voor elders door Connect ingekochte apparatuur wordt slechts gegeven indien de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3. De in artikel 8.1 genoemde garantieverplichting vervalt indien wederpartij;

a. zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten;

b. het geleverde onoordeelkundig gebruikt en onderhoudt;

c. het geleverde gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

4. Kosten van voorrijden en herstel van gegevens die verloren zijn gegaan vallen nimmer onder de garantie.

artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Connect is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van;

a) een gebrek in geleverde zaken, tenzij de schade door Connect zelf veroorzaakt is. In dit geval wordt de hoogte van de schade-uitkering bepaald door de aansprakelijkheidsverzekering van Connect.

b) handelingen van ondergeschikten of door Connect ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Connect beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Connect wordt uitgekeerd.

3. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien wederpartij, na het ontstaan van en bekend zijn met de schade, Connect niet zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld alsmede nadat een periode van drie jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.

artikel 10. Overmacht

1. Overmacht is dat door onvoorziene omstandigheden Connect in alle redelijkheid niet meer in staat is de overeenkomst met wederpartij na te komen. In ieder geval is er sprake van overmacht aan de zijde van Connect in geval van; werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Connect, transportmoeilijkheden (files, ongeval) en stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Connect afhankelijk is in verband met de levering/overeenkomst.

2. Indien Connect door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort.

3. Duurt een overmachtssituatie langer dan twee maanden, dan mogen wederpartij en Connect de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

  1. OVEREENKOMSTEN TER ZAKE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

artikel 11. Verplichtingen van Connect

1. Connect is verplicht haar aansprakelijkheid te dekken door verzekering. Hiertoe sluit zij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af met een verzekerde som van minimaal één miljoen Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

2. Connect overlegt op verzoek van de wederpartij de bescheiden, waaruit blijkt dat zij deze verzekering heeft afgesloten.

3. Connect neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.

4. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Connect de wederpartij of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Connect bepaald.

artikel 12. Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij is jegens Connect verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Connect en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

2. De wederpartij zorgt ervoor dat Connect kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door haar voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De wederpartij verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij.

4. De wederpartij draagt zorg voor het aanvragen van de aansluitingen van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transessienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Connect geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.

5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundig) en/of leveringen, die niet tot het werk van Connect behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de wederpartij Connect hiervan terstond in kennis te stellen.

6. Indien de aanvang en de voortgang van het werk worden vertraagd door omstandigheden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 12.5), dient de daaruit voor Connect voortvloeiende schade door de wederpartij te worden vergoed.

7. De wederpartij draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

8. De wederpartij draagt het risico voor schade aan en het verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover zij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

9. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van haar afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moet worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

10. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door haar verstrekte rekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

11. De wederpartij draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door haar voorgeschreven hulppersonen.

12. De wederpartij draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

13. De wederpartij draagt het risico voor het van Connect afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door haar is goedgekeurd.

14. De wederpartij vrijwaart Connect voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

15. De wederpartij staat Connect toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

artikel 13. Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

1. De wederpartij is niet gerechtigd de door Connect bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

artikel 14. Verrekening van meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats;

a) in geval van bestekwijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);

b) in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

c) in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.

2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.

3. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening.

4. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Connect recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.

5. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Connect op verrekening daarvan onverlet.

artikel 15. Kostenverhogende omstandigheden

1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Connect de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Connect worden verrekend als meerwerk.

artikel 16. Overmacht

1. In geval van overmacht is Connect bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Connect gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Connect bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Connect aan hun verplichtingen, transportmoelijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

artikel 17. Oplevering

1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Connect in overleg treden met de wederpartij.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  • hetzij wanneer Connect aan de wederpartij kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Connect schriftelijk aan de wederpartij heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de wederpartij het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

4. Oplevering ontslaat Connect van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de wederpartij op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Connect naar de wederpartij.

artikel 18. Ontbinding

1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Connect bevoegd zonder tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Connect voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

Beëindiging en schorsing geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Connect gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

2. Alle vorderingen die Connect in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

1. Connect blijft eigenaar van alle zaken (zoals materiaal en onderdelen) zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht worden.

2. Artikel 6, tweede lid, is overeenkomstig van toepassing.

artikel 20. Garantie

1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Connect zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen twaalf maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Connect of door de wederpartij uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de wederpartij aansprakelijk is ingevolge de artikelen 12.9 t/m 12.11.

3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 20.1 te kunnen beroepen, dient de wederpartij Connect:

  • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
  • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel - indien en voor zover het ontwerp van het werk van Connect afkomstig is - het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Connect, onverminderd het bepaalde in artikel 12.13;
  • alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

4. De ingevolge de garantieverplichting door Connect vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

5. Indien naar het oordeel van Connect de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de wederpartij bij herstel, heeft de wederpartij recht op schadevergoeding.

artikel 21. Aansprakelijkheid

Vóór de oplevering

1. Connect herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 12.8.

2. Connect is aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Connect of van door haar ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

3. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Connect werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantieverplichtingen ingevolge artikel 20.1.

Na de oplevering

4. Na de oplevering is Connect niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van haar in de artikelen 20.1 t/m 20.5 omschreven garantieverplichtingen.

5. Connect is slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van de in artikel 20.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

Omvang van de schadevergoeding

6. Indien Connect ingevolge de artikelen 21.2 en 21.5 gehouden is de schade die de wederpartij lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

7. Voor andere dan de in voorgaande artikelen bedoelden schaden die de wederpartij mocht lijden, is Connect nimmer aansprakelijk.

8. De in het voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Connect of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

10. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de wederpartij jegens Connect ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van drie jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

  1. RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN

artikel 22. Forumkeuze en toepasselijk recht

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke tussen Connect en een wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door Connect met wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Connect, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het Gerechtshof.